Έντυπα – Δηλώσεις

Την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση την συμπληρώνει ο γονέας του παιδιού που πρόκειται να συμμετέχει στο μαθητικό ραδιόφωνο. Παραμένει στο αρχείο του σχολείου, μαζί με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. Ανά πάσα στιγμή εντός του σχολικού έτους, μπορεί να ζητηθεί από το European School Radio.

ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ 2023-24

Την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση την συμπληρώνει ο Υπεύθυνος ή η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός για τη Ραδιοφωνική Ομάδα του σχολείου. Παραμένει στο αρχείο του σχολείου,  μαζί με τις δηλώσεις συγκατάθεσης γονέα. Ανά πάσα στιγμή εντός του σχολικού έτους, μπορεί να ζητηθεί από το European School Radio.

Η Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2023-24 εκδόθηκε με το υπ. αρίθμ. Φ11/122917/Δ7/30-10-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο εντάσσεται ως ξεχωριστό πρόγραμμα στα Πολιτιστικά Θέματα. Παραθέτουμε προ-συμπληρωμένο έντυπο “Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων”, το οποίο είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορείτε να το αξιοποιήσετε για να υποβάλετε το δικό σας μέχρι 15/11/23 ,σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση υποβολής προγραμμάτων.

Συμπληρώστε τη παρακάτω ηλεκτρονική δήλωση και πατήστε στο κουμπί “Αποστολή” που υπάρχει στο τέλος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ  ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO

Προοίμιο:

 • Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με επωνυμία «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ» (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως το «Ραδιόφωνο»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός  Κ. Βάρναλη 7, 565 32 διαθέτει μία πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα europeanschoolradio.eu και συναφώς διοργανώνει και άλλες δραστηριότητες το πανελλήνιο μαθητικό φεστιβάλ,εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio- Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής» κ.α.
 • Η παρούσα δήλωση αποτελεί την δήλωση συμμετοχής στις παραπάνω δραστηριότητες του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο αποτελεί ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης νομίμως αδειοδοτημένου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Συμπληρώνοντας την παρούσα δήλωση αποδέχεστε ατομικά ή/και και για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε (εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται ως ο «Φορέας») τα παρακάτω:

1. Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1.1. Τα ανήλικα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες έχουν παράσχει ατομικά ή διά των γονέων αυτών αυτών το περιουσιακό πνευματικό δικαίωμα χρήσης της φωνής τους δίχως αντάλλαγμα για τριάντα (30) έτη από το Ραδιόφωνο ή με τη ενηλικίωση τους ότι θα μπορούν να καταγγείλουν μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών.

1.2. Ότι έχετε λάβει εγγράφως συγκατάθεση των γονέων για τα παραπάνω και θα τηρείτε αρχείο των συγκαταθέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους.

2. Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

2.1. Ότι έχουν λάβει γνώση οι γονείς ή εφόσον είναι άνω των 15 ετών οι ίδιοι οι ανήλικοι του παρακάτω πίνακα ενημέρωσης για τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

1. Σκοποί Επεξεργασίας
Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.

2. Νομική Βάση
Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.

3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Τριάντα έτη ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθέντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση της φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται όσα ατομικά στοιχεία απαιτούνται για την ταυτοποίηση του.

5.Αποδέκτες
Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 

7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

8. Προσφυγή
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

2.2. Περαιτέρω, ρητά συμφωνείτε πως προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Ραδιοφώνου και του Φορέα ότι θα τηρείτε την ληφθείσα ενημέρωση για το ίδιο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο σημείο 1.2.

2.3. Ο Φορέας στην περίπτωση που απαιτηθεί να μεταβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω κατηγοριών προσώπων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ και συμμορφώνεται με τις συναφείς εθνικές διατάξεις.

2.4. Σε κάθε περίπτωση, εάν απαιτηθεί σχετική διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πλην της φωνής των συμμετεχόντων ανηλίκων) θα καταρτιστεί η δοκιμότερη κατά νόμο σύμβαση μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου.

3. Συνεργασία του Φορέα και Ραδιοφώνου

3.1. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί με το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του που πηγάζουν είτε από την νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα ή για άλλα ζητήματα.

3.2. Συγκεκριμένα, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο (από δικηγόρο ή δημόσια αρχή) της δήλωσης που αναφέρεται στα σημεία 1.2 και 2.1 στον Φορέα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αίτημα ή να ασκήσει τα έννομα δικαιώματα του. 

4. Επικοινωνία

4.1. Για επικοινωνία αναφορικά με ζητήματα που θίγονται από το παρόν θα γίνονται στις παρακάτω διευθύνσεις email:

4.1.1. Για τον Φορέα: στη διεύθυνση email που συμπληρώνεται παρακάτω

4.1.2. Για το Ραδιόφωνο: eu.schoolradio@gmail.com

4.2. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση email του.

5. Τροποποίηση-Προηγούμενες Συμφωνίες

5.1. Τροποποιήσεις των συμφωνηθέντων με την παρούσα δήλωση δύνανται να γίνονται μόνο εγγράφως είτε μέσω ανταλλαγής email στις παραπάνω διευθύνσεις.

5.2. Σε περίπτωση προϋπάρχουσας συμφωνίας που θίγει ζητήματα της παρούσας δήλωσης νοείται ότι αντικαθίσταται.

6. Διάρκεια-Τερματισμός Συνεργασίας

6.1. Τα συμφωνηθέντα στο παρόν ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

6.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η συνεργασία μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου τότε ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος.

7. Δήλωση

  7.2. Συμπληρώνοντας την παρούσα και αποδεχόμενος/η τους όρους αυτούς ρητά δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε δικαιοπρακτικά το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε ή εάν ασκείτε ατομική επιχείρηση ότι αναλαμβάνετε της υποχρεώσεις ατομικά και ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους της παρούσας δήλωσης συμμετοχής.


  7.3. Το Ραδιόφωνο έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο δήλωσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Φορέας δίχως τούτο να είναι δεσμευτικό.

  8. Στοιχεία Ατόμου που συμπληρώνει την Δήλωση:

  ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   

  Συμπληρώστε τη παρακάτω ηλεκτρονική δήλωση και πατήστε στο κουμπί “Υποβολή” που υπάρχει στο τέλος.

   O/η με αρ. Δελτίου ταυτότητας δηλώνω ότι επιθυμώ το τέκνο μου με ημ. Γέννησης
   να λάβει μέρος στις δραστηριότητες της ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO» και συγκεκριμένα: Στην παραγωγή διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών, που θα μεταδίδονται στο πρόγραμμα του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου European School Radio. Περαιτέρω, δηλώνω:
   • ότι έχω ατομικά το δικαίωμα να παράσχω την συγκατάθεση μου για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μου.
   • ότι μεταβιβάζω δίχως αντάλλαγμα τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για δέκα έτη ή με την ενηλικίωση του τέκνου μου που θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα που απαιτούνται για την συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες που συνίσταται συγκεκριμένα στην φωνή του τέκνου μου.
   • ότι η συμμετοχή του τέκνου μου είναι εθελοντική και θα οδηγήσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής ηχογραφημένου ή/και ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους συμμαθητές του ή/και άλλους παραγωγούς του European School Radio το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της ως άνω ΑΜΚΕ http://europeanschoolradio.eu/.
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
   Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

   1. Σκοποί Επεξεργασίας

   Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.

   2. Νομική Βάση
   Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την φωνή,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων (για την απεικόνιση σε βίντεο και φωτογραφία) και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.
   3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
   Αόριστο χρονικό διάστημα ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθεντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

   4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
   Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση του ανηλίκου (φωτογραφία-βίντεο), φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται παραπάνω ως ατομικά Στοιχεία.
   5.Αποδέκτες
   Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.
   6.Δικαιώματα των υποκειμένων
   • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
   • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
   • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
   • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
   7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
   Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

   8. Προσφυγή
   Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

   9.Δήλωση
   Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι τα παραπάνω.

   Στοιχεία επικοινωνίας: Με την υποβολή της φόρμας: Δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει τα 18 έτη και έχω λάβει γνώση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κατανοώ και αποδέχομαι ότι η συμπλήρωση και αποδοχή του συνόλου της παρούσας συνιστά κατάρτιση ηλεκτρονικής σύμβασης του αρ. 8 παρ.1 του ΠΔ 131/2003.